Dava Nasıl Açılır

Örnek İdari Mahkeme Dilekçesi için TIKLAYINIZ.

 

Yürütmenin Durdurulması ne demektir?

Yürütmenin durdurulması, idari yargıda açılacak iptal davalarında mahkemenin nihai karar vermesinden önce tedbir niteliğinde verilen bir karardır. İdari yargıdaki yürütmenin durdurulması kararı ile adli yargıdaki ihtiyati tedbir kararı sazı yönden ortak nitelik taşısalar da idari yargıya has özellikler taşır. 2577 sayılı Yasanın 27. maddesinde düzenlenmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 27. maddesinin 2. fıkrasında, idari işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı yer almaktadır.

Özetle yürütmenin durdurulması dava sonucu değildir. Dava sonuçlanana kadar eğer bir telafisi güç bir mağduriyet oluşacaksa yürütme durdurulur. ÖYP işten çıkarma davalarında yürütmenin durdurulması size uygulanan ilişik kesme işleminin iptali anlamına geliyor. Yani o kadarla hemen ilişiğinizin kesildiği üniversiteye dönebilirsiniz. 

Eğer yürütmenin durdurulması reddedildiyse; size yapılan ilişik kesme işleminin iptaline ilişkin açtığınız dava devam eder. Sadece talep ettiğiniz yürütme durdurulmaz. Yani hemen işe dönemezsiniz. Mahkemenin nihai kararını beklemek durumundasınız karar olumluda olumsuzda çıkabilir. Zaten yürütmeyi durdurma istemi açılan bir davada ek olarak talep edilen bir işlemdir. her zaman işlemin iptaline yönelik olarak dava açılır ek olarak yürütmenin durdurulmasını istersiniz. Tabii bu istekte bulunmanız için yukarıda yazılı bulunan 2577 sayılı yasanın 27. maddesinin 2. fıkrasında yer alan durumun size karşı işlendiğini ispat edecek bir dava özeti yazmanız gerekir. 

DANIŞTAYA DAVA AÇMAK NASIL OLUR?

Danıştay’a dava açabilmeniz için öncelikle idari mahkeme sonucunuzun olması gerekir. İdari mahkemede verilen karar sizin için olumsuzsa Danıştay’a belirtilen süre içinde itiraz edebilirsiniz. Aynı zamanda sizin için olumlu olsa dahi karşı tarafta itiraz edebilir. Danıştay da hakkınızda verilen karar eğer olumsuzsa idari hukuk yolu bitmiştir. Ancak bazı davalar Danıştay tarafından bozularak davanın adli hukuk konusu olduğu kararı verilebilir (35. Madde senetlerine açılan davalar gibi). Kanımızca 35. Madde ile ilgili zorunlu hizmetin kaldırılmasına yönelik davalar senetlere açıldığı için Danıştay üniversite senetlerinin adli yargı konusu olduğu kararını vererek; Asliye hukuk mahkemesinde dava görülmüştür. Asliye hukuk mahkemeleri özel hukuka göre çalıştığı için adeta bu senetleri bir şirket yada özel kurumla yapılmış sözleşmeler gibi görerek davayı açanlar hakkında olumsuz kararlar verdiği görülmüştür. Kanımızca, burada temel sorun senetlere dava açılmasıdır. Davanın bir işlemin iptaline yönelik değil de doğrudan zorunlu yada mecburi hizmete açılması durumunda Danıştay’dan olumlu yada olumsuz, yani farklı sonuçlar alınabilecektir.

İDARİ MAHKEMEYE DAVA AÇMAYLA İLGİLİ SORULAR

 (Aşağıdaki Sorularhttp://www.hukukiyardim.gov.tr/sayfalar/idaridava.htm,

İdari Dava Nedir?
Devlet kurumları tarafından yapılan işlere karşı dava açılması demektir. Bu yolla açılan davalarda idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenir, yerindeliği denetlenmez.

İdari Dava Nerede Açılır?
Dava konusu olan idari işlemin yapıldığı yerdeki mahkemede açılır (Özel kanunlarla yetki verilen durumlarda farklılıklar olabilir).

Dava Dilekçeleri Nereye Verilir?
Bulunduğunuz yerde idare ve vergi mahkemesi varsa doğrudan mahkemeye giderek elden teslim etmelisiniz. Dava harcı ve posta gideri alınacağını hesap ederek hazırlıklı gidiniz. Önceden mahkemeye başvurup harç ve posta giderinin ne kadar tutacağını öğrenmeniz yararlı olacaktır.

Bulunduğum Yerde İdare/Vergi Mahkemesi Yoksa Ne Yapmalıyım?
Dilekçenizi asliye hukuk hâkimliğine verebilirsiniz. Açacağınız dava Danıştay’ın yetki alanına giriyor ise, dilekçenizi varsa idare ve vergi mahkemesi başkanlıklarına, yoksa asliye hukuk hâkimliklerine verebilirsiniz.

İdari Dava Hangi İşlere Karşı Açılır?
İdarenin hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin iptali ve uğranılan zararın tazmini için açılır. Dava açılması için ilgili işin idare (bir kamu kurumu) tarafından yapılmış olması gerekir. Ayrıca bu işlemin kesin olarak tamamlanmış olması gerekir. Eğer idari işlem devam ediyorsa, başka bir makamın onayına ihtiyaç varsa, veya verilen karara karşı başvuru yaparak kararın değiştirilmesini talep etmek imkanı varsa o işlem kesin olarak tamamlanmamış demektir. Önce idari yolların tamamının bitirilmesi gerekir. İdari eylemlerden hakkınız ihlal edilmiş ise idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendiğiniz tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarınızın yerine getirilmesini istemeniz gerekir.

İdari Dava Hangi Sürede Açılır?

İdare tarafından size yazılı bildirim (tebligat) yapılmasını takiben vergi mahkemelerinde 30, idare mahkemelerinde veya Danıştayda 60 gün içerisinde dava açmanız gerekir. Bu süreler dışında özel kanunlarda düzenlenen dava açma süreleri de vardır.

Bana Tebligat Yapılmadı, Ne Olacak?
Eğer idareye başvurduğunuz halde size 60 gün içinde cevap verilmez ise talebiniz reddedilmiş gibi hareket etmeniz gerekir. Dava açma süreniz idareye başvurunuzun üzerinden 60 gün geçtikten sonra işlemeye başlayacaktır.

Talebime Net Bir Cevap Alamadım, Ne Olacak?
İdare, yaptığınız başvuruya 60 gün içerisinde cevap verdiği halde cevabın kabul veya red anlamını taşıyacak açıklıkta olmadığı hallerde, doğrudan dava açabilir veya idarenin işlemi tamamlaması için bekleyebilirsiniz. Bekleme süresi 6 ayı geçemez. 6 aylık süre tamamlandıktan sonra 60 gün içinde dava açmazsanız dava açma hakkınızı kaybedersiniz.

Tebligat Elime Geçmedi, Ne Olacak?
Adresiniz bulunamadığı için ilan yoluyla tebligat İdari Davaların yapılmış olabilir. Son ilan tarihinden sonra 15 gün içerisinde dava açmanız gerekir. İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Bu durumun aleyhinizde sonuçlar doğurmasını önlemek için adres bilgilerinizi mutlaka nüfus müdürlüklerine bildiriniz.

Tamamlanmamış Bir İşlem Aleyhine Dava Açarsanız Ne Olur?
İdari eylemlerden dolayı hakları ihlal edilen kişilerin dava açmadan önce ilgili idareye başvurmaları ve idareden ön karar almaları gerekir. Aksi halde mahkeme tarafından dava dilekçesinin ilgili mercie tevdiine karar verilir.

Dava Dilekçenizde Bulunması Gerekenler Nelerdir?
    İdari yargı mercilerine verilecek dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunmalıdır. Aksi halde dava dilekçenizin reddine karar verilebilir.
1. Adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız, açık adresiniz 
2. Karşı tarafın adı, adresi 
3. Mümkün olduğunca açık ve öz şekilde yazılmak kaydıyla; 
    a. Davanızın konusu 
    b. Davayı açma nedeniniz 
    c. Talebiniz (dava sonucu elde etmek istediğiniz sonuç) 
    d. Yasal dayanaklarınız 
    e. Delilleriniz:
              i. Dilekçeniz arkasına delil listesi ekleyerek tüm delillerinizi sıra ile yazınız 
              ii. Elinizde olan delilleri dilekçeniz ekinde sıra numarası vererek sununuz 
             iii. Elinizde olmayan delillerin nereden temin edileceğini açık şekilde yazınız 
     f Dava konusu işlemin tarafınıza yazılı bildirim tarihi 
    g. Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının türü ve yılı tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası 
     h. Varsa dava konusu ile ilgili içtihatlar (önceki kesinleşmiş mahkeme kararlarından örnekler)


Dilekçe Nasıl Hazırlanmalıdır?
Dilekçeniz davada en önemli aracınızdır. Gereğinden uzun yazılması, gereksiz ayrıntılara boğulması, çok eski ve davayla ilgisiz geçmişten başlayarak olayın anlatılması davanıza zarar verebilir. Aynı şekilde gereğinden kısa yazılmış, önemli hukuki noktaları atlanmış bir dilekçe de davanıza zarar verebilir. Bu nedenle dilekçenizin özenle hazırlanmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdur. Dilekçe karşı tarafın sayısından bir fazla olacak şekilde düzenlenir ve verilir. Bir avukatın/hukukçunun yardımını almanız yararlı olacaktır.

Avukat Tutmak Zorunlu mudur?
Avukat tutmak zorunlu değildir. Herkes kendisini ilgilendiren konularda dava açmak hakkına sahiptir. Ancak dava açmanın ciddi sonuçlar doğurabileceğini göz önünde tutmanız gerekir. Mali durumunuz avukat tutmaya uygun değilse bulunduğunuz il Barosuna başvurarak “Adli Yardım” kapsamında ücret ödemeksizin avukat atanmasını talep etme hakkına sahip olduğunuzu unutmayınız. Bu konuda lütfen “Adli Yardım” broşürüne bakınız.

Dava Nasıl Açılır?
 Yukarıda maddeler halinde sayılan hususları içeren dilekçenizle ilgili mahkemeye başvurunuz. Mahkeme görevlileri yatırmanız gereken harç tutarını ve vermeniz gereken posta giderini hesaplayarak size bildireceklerdir. Harcı yatırdığınıza dair makbuzu ve gereken tutarda posta pulunu dilekçeniz ile birlikte teslim ettiğinizde davanız açılmıştır. Size teslim edilecek belgede davanızın görüleceği mahkeme (Örneğin; Ankara 2. İdare Mahkemesi) ve davanıza ait “esas numarası” bulunacaktır. Esas numarası davanın açıldığı yıl ve dosyanın o yıl içinde açılan kaçıncı dava olduğunu gösteren iki bölümden oluşmaktadır (Örneğin; 2009/198). Bu aşamadan sonra yapacağınız tüm işlemleri o mahkeme ile ve belirtilen “esas numarası” ile yapmanız gerekir. (Örneğin; Ankara 2. İdare Mahkemesi Esas No:2009/198)

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam4
Toplam Ziyaret77923
Site Haritası